ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย

  
   หน้าแรก | หน้าบอร์ด
ย้อนกลับ   ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย

ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย Rules

1. ห้ามมิให้สมาชิกเขียนข้อความไปในทางดูถูก ดูหมิ่น ลบหลู่หรือจาบจ้วงต่อ 3 สถาบันหลักของปวงชนชาวไทยคือ ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นอันขาด

2. ข้อความและรูปภาพส่วนใหญ่ใน ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย เกิดจากการเขียนและอัปโหลดเองของสมาชิกเอง โดยไม่ได้มีการตรวจสอบจากผู้ดูแลเว็ปไซต์ ดังนั้นสมาชิกจึงสัญญาว่า จะไม่เขียนข้อความ และอัปโหลดรูปที่ไม่เหมาะสมไปในทางพาดพิงค์ ให้เกิดความเสื่อมเสีย และล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น หากผิดจากนี้ผู้ที่ถูกล่วงละเมิด สามารถร้องขอไปยังผู้เขียนบทความหรือผู้อัปโหลดรูปนั้น โดยจะต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขหรือลบ ข้อมูลนั้นๆ

3. ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย มีสิทธิที่จะลบข้อมูลหรือข้อความต่างๆที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความไม่เหมาะสม โดยอาจมีการบอกกล่าวตักเตือนไปก่อนหรือไม่ก็ได้แล้วแต่วิจารณญาณของผู้ดูแลเว็ปไซต์

4. ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย ไม่ขอรับผิดชอบหากเกิดมีการฟ้องร้องเอาผิดต่อสมาชิก อันเกิดจากการกระทำใดๆภายในเว็ป ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

5. ลิขสิทธิ์ในบทความต่างๆใน ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย เป็นของผู้เขียนและ ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย ร่วมกัน โดย ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย สามารถนำไปใช้ได้ในกิจการของเว็ปตามแต่จะเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบก็ได้แล้วแต่กรณี

6. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่กระทำการใดๆโดยตั้งใจ อันทำให้เกิดการแตกความสามัคคี/ก่อกวน/ทำความเดือดร้อน ภายใน ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย หากมีการกระทำผิด ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย มีสิทธิพิจารณาลบ หรือแบนสมาชิกคนนั้นได้ตามความเหมาะสม

7. ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย สัญญาว่าจะดูแลข้อมูลต่างๆที่มีให้มีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้โดยสะดวก อย่างดีที่สุด ไม่นับกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่น ความเสียหายที่เกิดจาก Hardware, Virus, Hacker เป็นต้น

8. สมาชิกสัญญาว่าจะไม่ใช้งาน ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย ไปในทางที่เรียกว่ามิจฉาชีพ หลอกลวง ล่อลวง หรือการอื่นๆอันเป็นความผิดตามที่กฎหมายได้บัญญัติไว้

9. สมาชิกประเภท Full member และ VIP member เมื่อชำระเงินแล้วไม่มีการคืนเงินในทุกกรณี เว้นแต่หากเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากโปรแกรมหรือผู้ดูแลเว็ปไซต์ อาจมีการชดเชยให้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาเป็นรายๆไป

10. สมาชิกจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้นที่เกิดจากการใช้งานในเว็ป ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย

11. ชมรมคนรัก FORD FOCUS 2012, ฟอร์ด โฟกัส คลับ (Ford Focus Club) ประเทศไทย มีสิทธิ ยกเลิก ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม การทำงานต่างๆในเว็ปไซต์ได้โดยเสรี โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

12. สมาชิกได้อ่านและตกลงตามเงื่อนไขดังกล่าวมานี้แล้วจึงใช้งาน

หากมีเงื่อนไขข้อตกลงอื่น ๆ ใดนอกเหนือจากนี้เราระบุภายหลังอีกครั้ง

ชมรมคนรัก Ford Focus ในประเทศไทย
Ford Focus, Ford Focus ไทย, Ford Focus 2012, Ford Focus ราคา, Focus, ฟอร์ด โฟกัส, Focus club, Ford Focus Club, โฟกัสคลับ, โฟกัส
Website Created & Designed by